تغییر حسابرس و بازرس قانونی با تایید سازمان بورس

همواره استقلال حسابرسان مستقل به عنوان مهمترین و اصلی‌ترین بازوی نظارتی سازمان مد نظر بوده است، لذا در راستای حمایت از استقلال حسابرسان معتمد سازمان به موجب دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، مقرر شد از این پس، تغییر حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت‌های بورسی و فرابورسی با تایید سازمان بورس صورت گیرد.